up previous next
IsZeroCol, IsZeroRow    --    test whether a column(row) is zero


Syntax
IsZeroCol(M: MAT, N: INT): BOOL
IsZeroRow(M: MAT, N: INT): BOOL

Description
This function tests whether all entries in the N -th column(row) of M are zero.

Example
/**/  IsZeroRow(matrix([[1,0,0], [0,0,0]]), 1);
false
/**/  IsZeroCol(matrix([[1,0,0], [0,0,0]]), 2);
true

See Also