[CoCoA logo]
Home Page
CoCoA System
Computations in Commutative Algebra

Kaj je CoCoA?


This pages counts visits by visitorsKa j lahko delamo s CoCoA?

 • Zelo velika cela števila
 • Racionalna števila
 • Polinomi
 • Sistemi linearnih enačb
 •  
 • Nenegativne celoštevilske rešitve
 • Logična naloga
 • Barvanje zemljevida
 • Heronov obrazec

 • Zelo velika cela števila

  Na jvečje "stro jno število", ki ga imamo na 32-bitnem računalniku, je 2^32 −1. S programom CoCoA pa lahko zaradi obsežne GMP knjižnice računamo celo s števili, velikimi kot 2300000 . Poskusite!
  2^32-1; 
  4294967295
  2^64-1; 
  18446744073709551615

  Racionalna števila

  CoCoA je zelo natančen pri ulomkih - nikoli ne dela približkov! Tako je 1/3 povsem neka j drugega kot 0.3333333333333.
  (1/3) * 3;
  1
  0.3333333333333 * 3;
  9999999999999/10000000000000

  Polinomi

  Polinomi CoCoA je narejen posebej za računanje s polinomi: zna jih deliti, množiti, faktorizirati, ...
  (x-y)^2 * (x^4-4*z^4) / (x^2+2*z^2);
  x^4 -2*x^3*y +x^2*y^2 -2*x^2*z^2 +4*x*y*z^2 -2*y^2*z^2
  Factor(x^4 -2*x^3*y +x^2*y^2 -2*x^2*z^2 +4*x*y*z^2 -2*y^2*z^2);
  record[
   RemainingFactor := 1,
   factors := [x^2 -2*z^2, x -y],
   multiplicities := [1, 2]]
  ]

  Sistemi linearnih enačb

  S CoCoA lahko rešujemo sisteme linearnih enačb. Vse, kar moramo storiti, je, da vsako enačbo oblike f = c zapišemo kot polinom f − c. S CoCoA lahko rešujemo tudi sisteme nelinearnih polinomskih enačb, vendar je to nekoliko težje, zato si bomo to ogledali kasneje. Rešimo:
  x-y+z=2
  3x-z=-6
  x+y=1
  System := ideal(x-y+z-2, 3*x-z+6, x+y-1);
  ReducedGBasis(System);
  [x +3/5, y -8/5, z -21/5]
  Rešitev sistema je (z = 21/5, x = −3/5, y = 8/5).

  Nenegativne celoštevilske rešitve

  Ali znate poiskati tro jice nenegativnih celih števil, ki rešijo naslednji sistem?
  3x - 4y + 7z=2
  2x - 2y + 5z=10
  M := mat([[3, -4, 7, -2], [2, -2, 5, -10]]);
  H := HilbertBasisKer(M);
  L := [h In H | h[4] <= 1];
  L;
  [[0, 10, 6, 1], [6, 11, 4, 1], [12, 12, 2, 1], [18, 13, 0, 1]]
  To pomeni, da obstaja jo samo štiri rešitve: (0, 10, 6), (6, 11, 4), (12, 12, 2) in (18, 13, 0).

  Logična naloga

  A reče: "B laže."
  B reče: "C laže."
  C reče: "A in B lažeta."
  Kdo laže in kdo ne?
  Da bi odgovorili na to vprašanje v obsegu ZZ/(2) zakodiramo PRAVILNO z 1 in NAPA ČNO z 0:
  use ZZ/(2)[a,b,c];
  I1 := ideal(a, b-1);
  I2 := ideal(a-1, b);
  A := intersect(I1, I2);
  I3 := ideal(b, c-1);
  I4 := ideal(b-1, c);
  B := intersect(I3, I4);
  I5 := ideal(a, b, c-1);
  I6 := ideal(b-1, a, c);
  I7 := ideal(b, a-1, c);
  I8 := ideal(b-1, a-1, c);
  C := IntersectList([I5, I6, I7, I8]);
  ReducedGBasis(A + B + C);
  [b +1, a, c]
  Edina rešitev je ta, da A in C lažeta, B pa govori resnico.

  Barvanje zemljevida

  Ali lahko s tremi barvami pobarvamo države na zemljevidu tako, da nobeni dve sosednji državi ne bosta iste barve?

  use P ::= ZZ/(3)[x[1..6]];
  define F(X) return X*(X-1)*(X+1); enddefine;
  VerticesEq := [ F(x[i]) | i in 1..6 ];
  edges := [[1,2],[1,3], [2,3],[2,4],[2,5], [3,4],[3,6],
       [4,5],[4,6], [5,6]];
  EdgesEq := [ (F(x[edge[1]])-F(x[edge[2]]))/(x[edge[1]]-x[edge[2]])
           | edge in edges ];
  I := ideal(VerticesEq) + ideal(EdgesEq) + ideal(x[1]-1, x[2]);
  ReducedGBasis(I);
  [x[2], x[1] -1, x[3] +1, x[4] -1, x[6], x[5] +1]
  Rezultat nam pove, da je v tem primeru res mogoče pobarvati zemljevid s tremi bar- vami. Npr. če 0 pomeni modro, 1 rdečo in -1 zeleno, dobimo [država 1 = rdeča, država 2 = modra, država 3 = zelena, država 4 = rdeča, država 5 = zelena, država 6 = modra].


  Heronov obrazec

  Ali je mogoče izraziti ploščino trikotnika kot funkcijo dolžin njegovih stranic?

  use QQ[x[1..2],y,a,b,c,s];
  A := [x[1], 0];
  B := [x[2], 0];
  C := [ 0,  y];
  Hp := ideal(a^2 - (x[2]^2+y^2), b^2 - (x[1]^2+y^2),
        c  - (x[2]-x[1]),  2*s - c*y);
  E := elim(x[1]..y, Hp);
  f := monic(gens(E)[1]);
  f;
  a^4 -2*a^2*b^2 +b^4 -2*a^2*c^2 -2*b^2*c^2 +c^4 +16*s^2
  factor(f - 16*s^2);
  record[
   RemainingFactor := 1,
   factors := [a +b -c, a -b +c, a +b +c, a -b -c],
   multiplicities := [1, 1, 1, 1]
  ]
  Rezultat razložimo takole: Vemo, da je
  s^2 = -(1/16)(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(a-b-c).
  To pomeni, da je kvadrat ploščine trikotnika s stranicami a, b in c enak p(p −a)(p−b)(p−c), kjer je p = 1/2(a + b + c) polovica obsega trikotnika.

  Written by Urška Rihtaršič
  Please send comments or suggestions to cocoa(at)dima.unige.it
  Last Update: 20 November 2018