CoCoA System
Computations in Commutative Algebra

Čo je CoCoA?

This pages counts visits by visitorsAké výpočty CoCoA umožňuje?

 • Veľmi veľké čísla
 • Racionálne čísla
 • Polynómy
 • Lineárne systémy
 •  
 • Nezáporné celočíselné riešenia
 • Príklad z logiky
 • Farbenie zemepisnej mapy
 • Herónov vzorec

 • Veľmi veľké čísla

  Najväčšie celé číslo, ktoré je možné reprezentovať na 32-bitovom počítači, je 2^32-1. CoCoA môže vďaka výkonnej GMP knižnici počítať s tak veľkými číslami ako 2^300000: vyskúšaj si to!
  2^32-1; 
  4294967295
  2^64-1; 
  18446744073709551615

  Racionálne čísla

  CoCoA pracuje so zlomkami presne - nikdy nezaokrúhľuje! Čiže 1/3 sa v žiadnom prípade nerovná 0.3333333333333 .
  (1/3) * 3;
  1
  0.3333333333333 * 3;
  9999999999999/10000000000000

  Polynómy

  CoCoA sa zameriava najmä na výpočty s polynómami: násobí, delí, faktorizuje, ...
  (x-y)^2 * (x^4-4*z^4) / (x^2+2*z^2);
  x^4 -2*x^3*y +x^2*y^2 -2*x^2*z^2 +4*x*y*z^2 -2*y^2*z^2
  Factor(x^4 -2*x^3*y +x^2*y^2 -2*x^2*z^2 +4*x*y*z^2 -2*y^2*z^2);
  Record[
   Exponents := [1, 2],
   Factors := [x^2 -2*z^2, x -y],
   RemainingFactor := 1
  ]

  Lineárne systémy

  CoCoA vie riešiť sústavy lineárnych rovníc. Stačí napísať každú rovnicu f = c ako polynóm f - c. CoCoA dokáže riešiť aj sústavy polynómov, je to však trochu zložitejšie, ako neskôr uvidíme. Teraz vyriešme
  x-y+z=2
  3x-z=-6
  x+y=1
  System := Ideal(x-y+z-2, 3*x-z+6, x+y-1);
  ReducedGBasis(System);
  [z - 21/5, x + 3/5, y - 8/5]
  Čiže riešenie je (z=21/5, x=-3/5, y=8/5)

  Nezáporné celočíselné riešenia

  Vieš nájsť trojice nezáporných celých čísel vyhovujúcich tejto sústave?
  3x - 4y + 7z=2
  2x - 2y + 5z=10
  M := Mat([[3, -4, 7, -2], [2, -2, 5, -10]]);
  H := HilbertBasis(M);
  L := [A In H | A[4] <= 1];
  L;
  [[0, 10, 6, 1], [6, 11, 4, 1], [12, 12, 2, 1], [18, 13, 0, 1]]
  To znamená, že sústava má len štyri riešenia: (0, 10, 6), (6, 11, 4), (12, 12, 2), (18, 13, 0).

  Príklad z logiky

  A hovorí: "B klame."
  B hovorí: "C klame."
  C hovorí: "A a B klamú"
  Takže kto tu vlastne klame?
  Ak chceme nájsť odpoveď, zakódujeme PRAVDA ako 1 a NEPRAVDA ako 0 v ZZ/(2):
  Use ZZ/(2)[a,b,c];
  I1 := Ideal(a, b-1);
  I2 := Ideal(a-1, b);
  A := Intersection(I1, I2);
  I3 := Ideal(b, c-1);
  I4 := Ideal(b-1, c);
  B := Intersection(I3, I4);
  I5 := Ideal(a, b, c-1);
  I6 := Ideal(b-1, a, c);
  I7 := Ideal(b, a-1, c);
  I8 := Ideal(b-1, a-1, c);
  C := Intersection(I5, I6, I7, I8);
  ReducedGBasis(A + B + C);
  [a, b+1, c]
  Jediné riešenie je, že A a C klamali, a B hovoril pravdu.

  Farbenie zemepisnej mapy

  Je možné zafarbiť krajiny na mape troma farbami tak, aby žiadne dve susedné krajiny nemali rovnakú farbu?

  Use P ::= ZZ/(3)[x[1..6]];
  Define F(X) Return X*(X-1)*(X+1); EndDefine;
  VerticesEq := [ F(x[I]) | I In 1..6 ];
  Edges := [[1,2],[1,3],[2,3], [2,4], [2,5], [3,4], [3,6],
        [4,5], [4,6], [5,6]];
  EdgesEq := [ (F(x[A[1]])-F(x[A[2]]))/(x[A[1]]-x[A[2]])
           | A In Edges ];
  I := Ideal(VerticesEq) + Ideal(EdgesEq) + Ideal(x[1]-1, x[2]);
  ReducedGBasis(I);
  [x[2], x[1] - 1, x[3] + 1, x[4] - 1, x[6], x[5] + 1]
  To znamená, že v tomto prípade takéto zafarbenie naozaj existuje. Napíklad ak 0 znamená modrú, 1 červenú a -1 zelenú, dostaneme [krajina 1 = červená; krajina 2 = modrá; krajina 3 = zelená; krajina 4 = červená; krajina 5 = zelená; krajina 6 = modrá]


  Herónov vzorec

  Je možné vyjadriť obsah trojuholníka ako funkciu dĺžok jeho strán?

  Use QQ[x[1..2],y,a,b,c,s];
  A := [x[1], 0];
  B := [x[2], 0];
  C := [ 0,  y];
  Hp := Ideal(a^2 - (x[2]^2+y^2), b^2 - (x[1]^2+y^2),
        c  - (x[2]-x[1]),  2*s - c*y);
  E := Elim(x[1]..y,Hp);
  F := Monic(Comp(Gens(E),1));
  F;
  a^4 -2*a^2*b^2 +b^4 -2*a^2*c^2 -2*b^2*c^2 +c^4 +16*s^2
  Factor(F - 16*s^2);
  [[a + b + c, 1], [a + b - c, 1], [a - b + c, 1], [a - b - c, 1]]
  To znamená, že
  s^2 = -(1/16)(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(a-b-c).
  Teda štvorec obsahu trojuholníka so stranami a, b, c je p(p-a)(p-b)(p-c), kde p = 1/2(a+b+c) je polovica obvodu. Odpoveď je preto ÁNO.

  Written by Janka Pílniková
  Please send comments or suggestions to cocoa(at)dima.unige.it
  Last Update: 19 September 2011