[CoCoA logo]
Home Page
CoCoA System
Computations in Commutative Algebra

Шта је CoCoA?


This pages counts visits by visitorsШта све може да се израчуна помоћу програма CoCoA?

 • Веома велики цели бројеви
 • Рационални бројеви
 • Полиноми
 • Системи линеарних једначина
 •  
 • Ненегативна цела решења
 • Пример из математичке логике
 • Бојење географске карте
 • Херонова формула

 • Веома велики цели бројеви

  Највећи цео број који машина може да одреди на 32-битном компјутеру је 2^32-1, али CoCoA, захваљујући моћној GMP библиотеци, може чак да израчуна бројеве велике као 2^300000: пробајте сами!
  2^32-1; 
  4294967295
  2^64-1; 
  18446744073709551615

  Рационални бројеви

  CoCoA је веома прецизан са разломцима: никада их не апроксимира! Тако је 1/3 различита од 0.3333333333333
  (1/3) * 3;
  1
  0.3333333333333 * 3;
  9999999999999/10000000000000

  Полиноми

  CoCoA је специјализован за рачун са полиномима: може да их множи, дели, раставља на чиниоце...
  (x-y)^2 * (x^4-4*z^4) / (x^2+2*z^2);
  x^4 -2*x^3*y +x^2*y^2 -2*x^2*z^2 +4*x*y*z^2 -2*y^2*z^2
  Factor(x^4 -2*x^3*y +x^2*y^2 -2*x^2*z^2 +4*x*y*z^2 -2*y^2*z^2);
  record[
   RemainingFactor := 1,
   factors := [x^2 -2*z^2, x -y],
   multiplicities := [1, 2]]
  ]

  Системи линеарних једначина

  CoCoA може да реши систем линеарних једначина. Једино што је потребно је да напишете сваку једначину f = c као полином f - c. CoCoA такође може да решава системе нелинеарних јендачина, али је то мало теже као што ћемо видети касније. Сада можемо да решимо
  x-y+z=2
  3x-z=-6
  x+y=1
  System := ideal(x-y+z-2, 3*x-z+6, x+y-1);
  ReducedGBasis(System);
  [x +3/5, y -8/5, z -21/5]
  Дакле, решење је: (z=21/5, x=-3/5, y=8/5).

  Ненегативна цела решења

  Да ли можете пронаћи уређене тројке ненегативних целих решења следећег система?
  3x - 4y + 7z=2
  2x - 2y + 5z=10
  M := mat([[3, -4, 7, -2], [2, -2, 5, -10]]);
  H := HilbertBasisKer(M);
  L := [h In H | h[4] <= 1];
  L;
  [[0, 10, 6, 1], [6, 11, 4, 1], [12, 12, 2, 1], [18, 13, 0, 1]]
  Овај резултат интерпретирамо тако што кажемо да има само четири решења:
  (0, 10, 6), (6, 11, 4), (12, 12, 2), (18, 13, 0).

  Пример из математичке логике

  А каже: «Б лаже.»
  Б каже: «Ц лаже.»
  Ц каже: «А и Б лажу.»
  Ко заправо лаже?
  За одговор на ово питање кодираћемо ТАЧНО са 1, а НЕТАЧНО са 0 у групи ZZ/(2):
  use ZZ/(2)[a,b,c];
  I1 := ideal(a, b-1);
  I2 := ideal(a-1, b);
  A := intersect(I1, I2);
  I3 := ideal(b, c-1);
  I4 := ideal(b-1, c);
  B := intersect(I3, I4);
  I5 := ideal(a, b, c-1);
  I6 := ideal(b-1, a, c);
  I7 := ideal(b, a-1, c);
  I8 := ideal(b-1, a-1, c);
  C := IntersectList([I5, I6, I7, I8]);
  ReducedGBasis(A + B + C);
  [b +1, a, c]
  Јединствено решење је да су А и Ц лагали, а Б је говорио истину.

  Бојење географске карте

  Да ли је могуће на географској карти обојити државе са три различите боје, али тако да две суседне немају исту боју?

  use P ::= ZZ/(3)[x[1..6]];
  define F(X) return X*(X-1)*(X+1); enddefine;
  VerticesEq := [ F(x[i]) | i in 1..6 ];
  edges := [[1,2],[1,3], [2,3],[2,4],[2,5], [3,4],[3,6],
       [4,5],[4,6], [5,6]];
  EdgesEq := [ (F(x[edge[1]])-F(x[edge[2]]))/(x[edge[1]]-x[edge[2]])
           | edge in edges ];
  I := ideal(VerticesEq) + ideal(EdgesEq) + ideal(x[1]-1, x[2]);
  ReducedGBasis(I);
  [x[2], x[1] -1, x[3] +1, x[4] -1, x[6], x[5] +1]
  Овај одговор интерпретирамо тако што кажемо да је могуће обојити карту у овом случају. На пример, ако 0 означава плаво, 1 црвено, а -1 зелено, добијемо [земља 1 = црвено; земља 2 = плаво; земља 3 = зелено; земља 4 = црвено; земља 6 = плаво].


  Херонова формула

  Да ли је могуће изразити површину троугла као функцију дужине његових страна?

  use QQ[x[1..2],y,a,b,c,s];
  A := [x[1], 0];
  B := [x[2], 0];
  C := [ 0,  y];
  Hp := ideal(a^2 - (x[2]^2+y^2), b^2 - (x[1]^2+y^2),
        c  - (x[2]-x[1]),  2*s - c*y);
  E := elim(x[1]..y, Hp);
  f := monic(gens(E)[1]);
  f;
  a^4 -2*a^2*b^2 +b^4 -2*a^2*c^2 -2*b^2*c^2 +c^4 +16*s^2
  factor(f - 16*s^2);
  record[
   RemainingFactor := 1,
   factors := [a +b -c, a -b +c, a +b +c, a -b -c],
   multiplicities := [1, 1, 1, 1]
  ]
  Дакле, формула је
  s^2 = -(1/16)(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(a-b-c).
  Значи, квадрат површине троугла са страницама дужине a, b, c je p(p-a)(p-b)(p-c), где је p = 1/2(a+b+c) полуобим. Значи, одговор је ДА.

  Written by Sonja Petrović (Соња Петровић)
  Please send comments or suggestions to cocoa(at)dima.unige.it
  Last Update: 20 November 2018