[CoCoA logo]
Home Page
CoCoA System
Computations in Commutative Algebra

Co to jest CoCoA?


This pages counts visits by visitorsCo CoCoA potrafi obliczyć ?

 • Bardzo duże liczby naturalne
 • Liczby wymierne
 • Wielomiany
 • Układy równań liniowych
 •  
 • Rozwiązania w liczbach naturalnych
 • Przykład z logiki
 • Kolorowanie mapy
 • Wzór Herona

 • Bardzo duże liczby naturalne

  Największą, łatwo dostępną (przy użyciu 32-bitowej reprezentacji) liczbą całkowitą jest 2^32-1. CoCoA, dzięki znakomitej bibliotece GMP, potrafi obliczyć nawet 2^300000 - spróbuj!
  2^32-1; 
  4294967295
  2^64-1; 
  18446744073709551615

  Liczby wymierne

  CoCoA wyjątkowo dokładnie oblicza ułamki - po prostu nigdy ich nie przybliża! Dlatego 1/3 to nie to samo, co 0.3333333333333.
  (1/3) * 3;
  1
  0.3333333333333 * 3;
  9999999999999/10000000000000

  Wielomiany

  Specjalnością programu CoCoA są obliczenia wielomianowe: mnożenie, dzielenie, rozkład...
  (x-y)^2 * (x^4-4*z^4) / (x^2+2*z^2);
  x^4 -2*x^3*y +x^2*y^2 -2*x^2*z^2 +4*x*y*z^2 -2*y^2*z^2
  Factor(x^4 -2*x^3*y +x^2*y^2 -2*x^2*z^2 +4*x*y*z^2 -2*y^2*z^2);
  record[
   RemainingFactor := 1,
   factors := [x^2 -2*z^2, x -y],
   multiplicities := [1, 2]]
  ]

  Układy równań liniowych

  CoCoA potrafi rozwiązać układ równań liniowych. Trzeba tylko zapisać każde równanie f = c jako wielomian f - c. CoCoA potrafi również rozwiązywać układy równań wielomianowych, ale jest to trochę trudniejsze (przykład pojawi się później). Teraz spróbujemy rozwiązać układ
  x-y+z=2
  3x-z=-6
  x+y=1
  System := ideal(x-y+z-2, 3*x-z+6, x+y-1);
  ReducedGBasis(System);
  [x +3/5, y -8/5, z -21/5]
  Rozwiązaniem jest (z=21/5, x=-3/5, y=8/5)

  Rozwiązania w liczbach naturalnych

  Czy potrafisz znaleźć liczby naturalne, które spełniają poniższy układ równań?
  3x - 4y + 7z=2
  2x - 2y + 5z=10
  M := mat([[3, -4, 7, -2], [2, -2, 5, -10]]);
  H := HilbertBasisKer(M);
  L := [h In H | h[4] <= 1];
  L;
  [[0, 10, 6, 1], [6, 11, 4, 1], [12, 12, 2, 1], [18, 13, 0, 1]]
  Możemy odczytać wynik - program znalazł cztery rozwiązania: (0, 10, 6), (6, 11, 4), (12, 12, 2), (18, 13, 0).

  Przykład z logiki

  A mówi: "B kłamie."
  B mówi: "C kłamie."
  C mówi: "A oraz B kłamią."
  Kto skłamał?
  Aby to rozwikłać zapisujemy PRAWDĘ jako 1, a FAŁSZ jako 0 w pierścieniu ZZ/(2):
  use ZZ/(2)[a,b,c];
  I1 := ideal(a, b-1);
  I2 := ideal(a-1, b);
  A := intersect(I1, I2);
  I3 := ideal(b, c-1);
  I4 := ideal(b-1, c);
  B := intersect(I3, I4);
  I5 := ideal(a, b, c-1);
  I6 := ideal(b-1, a, c);
  I7 := ideal(b, a-1, c);
  I8 := ideal(b-1, a-1, c);
  C := IntersectList([I5, I6, I7, I8]);
  ReducedGBasis(A + B + C);
  [b +1, a, c]
  Jedyne rozwiązanie to: A i C kłamią, B mówi prawdę.

  Kolorowanie mapy

  Czy można pokolorować mapę trzema kolorami tak, aby żadne dwa sąsiednie państwa nie były pokolorowane tak samo?

  use P ::= ZZ/(3)[x[1..6]];
  define F(X) return X*(X-1)*(X+1); enddefine;
  VerticesEq := [ F(x[i]) | i in 1..6 ];
  edges := [[1,2],[1,3], [2,3],[2,4],[2,5], [3,4],[3,6],
       [4,5],[4,6], [5,6]];
  EdgesEq := [ (F(x[edge[1]])-F(x[edge[2]]))/(x[edge[1]]-x[edge[2]])
           | edge in edges ];
  I := ideal(VerticesEq) + ideal(EdgesEq) + ideal(x[1]-1, x[2]);
  ReducedGBasis(I);
  [x[2], x[1] -1, x[3] +1, x[4] -1, x[6], x[5] +1]
  Odczytujemy rozwiązanie - w tym przypadku odpowiedź brzmi TAK. Na przykład, jeśli 0 to kolor niebieski, 1 - czerwony, a -1 to zielony, otrzymujemy rozwiązanie: [państwo 1 = czerwony; państwo 2 = niebieski; państwo 3 = zielony; państwo 4 = czerwony; państwo 5 = zielony; państwo 6 = niebieski]


  Wzór Herona

  Czy można wyrazić pole trójkąta jako funkcję długości jego boków?

  use QQ[x[1..2],y,a,b,c,s];
  A := [x[1], 0];
  B := [x[2], 0];
  C := [ 0,  y];
  Hp := ideal(a^2 - (x[2]^2+y^2), b^2 - (x[1]^2+y^2),
        c  - (x[2]-x[1]),  2*s - c*y);
  E := elim(x[1]..y, Hp);
  f := monic(gens(E)[1]);
  f;
  a^4 -2*a^2*b^2 +b^4 -2*a^2*c^2 -2*b^2*c^2 +c^4 +16*s^2
  factor(f - 16*s^2);
  record[
   RemainingFactor := 1,
   factors := [a +b -c, a -b +c, a +b +c, a -b -c],
   multiplicities := [1, 1, 1, 1]
  ]
  Otrzymujemy rozwiązanie:
  s^2 = -(1/16)(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(a-b-c).
  Oznacza to, że kwadrat pola trójkąta o bokach a, b, c jest równy p(p-a)(p-b)(p-c), gdzie p = 1/2(a+b+c) jest połową obwodu. Stąd odpowiedź brzmi TAK.

  Written by Marcin Dumnicki
  Please send comments or suggestions to cocoa(at)dima.unige.it
  Last Update: 20 November 2018