[CoCoA logo]
Home Page
CoCoA System
Computations in Commutative Algebra

Çfarë është CoCoA?


This pages counts visits by visitors


 • CoCoA është një program për të llogaritur numrat dhe polinomet.
 • Mund të gjëndet falas në Internet
 • Punon në shumë sisteme operativë
 • Pëdoret nga shumë studiues, por mund të jetë i dobishëm edhe për "llogaritjet" e thjeshta.

 • Çfarë mund të llogaritim ne me anë të CoCoA?

 • Numra të Plotë shumë të Mëdhenj
 • Numra Racional
 • Polinomet
 • Sistemet Lineare
 •  
 • Zgjidhjet e plota jo-negative
 • Shembull Logjik
 • Ngjyrosja e Hartave Gjeografike
 • Formula e Heronit

 • Numra të Plotë shumë të Mëdhenj

  Makina më e "fuqishme kompjuterike" qe ju mund të pëdorni për llogaritjen e numrave të plotë në një kompjuter prej 32-bit është 2^32-1. Por, CoCoA fal bibliotekës së fuqishme GMP që zotëron, mund të llogariti numra të mëdhenj të rendit 2^300000. Provoje tani!
  2^32-1; 
  4294967295
  2^64-1; 
  18446744073709551615

  Numra Racional

  CoCoA është shumë i saktë me fraksionet; asnjëherë nuk i merr me përafrim ato! Kështu 1/3 është ndryshe nga 0.3333333333333.
  (1/3) * 3;
  1
  0.3333333333333 * 3;
  9999999999999/10000000000000

  Polinomet

  CoCoA është i specializuar në llogaritjet me polinomet: mund të shumëzoj, pjestoj, faktorizoj ....polinome.
  (x-y)^2 * (x^4-4*z^4) / (x^2+2*z^2);
  x^4 -2*x^3*y +x^2*y^2 -2*x^2*z^2 +4*x*y*z^2 -2*y^2*z^2
  Factor(x^4 -2*x^3*y +x^2*y^2 -2*x^2*z^2 +4*x*y*z^2 -2*y^2*z^2);
  record[
   RemainingFactor := 1,
   factors := [x^2 -2*z^2, x -y],
   multiplicities := [1, 2]]
  ]

  Sistemet Lineare

  CoCoA mund të zgjidh ekuacione të sistemeve lineare. Ju vetëm duhet të shkruani çdo ekuacion f = c si polinom f - c. Gjithashtu, CoCoA mund të zgjidhë sistemet polinomiale, por kjo është pak më e vështirë dhe ne do të shohim më vonë. Tani le të zgjidhim
  x-y+z=2
  3x-z=-6
  x+y=1
  System := ideal(x-y+z-2, 3*x-z+6, x+y-1);
  ReducedGBasis(System);
  [x +3/5, y -8/5, z -21/5]
  Kështu që zgjidhja është (z=21/5, x=-3/5, y=8/5)

  Zgjidhjet e plota jo-negative

  A mund të gjeni treshen e numrave të plotë jo-negativ që janë zgjidhje e sistemit të mëposhtme ?
  3x - 4y + 7z=2
  2x - 2y + 5z=10
  M := mat([[3, -4, 7, -2], [2, -2, 5, -10]]);
  H := HilbertBasisKer(M);
  L := [h In H | h[4] <= 1];
  L;
  [[0, 10, 6, 1], [6, 11, 4, 1], [12, 12, 2, 1], [18, 13, 0, 1]]
  Interpretimi është se ka vetëm katër zgjidhje (0, 10, 6), (6, 11, 4), (12, 12, 2), (18, 13, 0).

  Shembull Logjik

  A thotë: "B gënjen."
  B thotë: "C gënjen."
  C thotë: "A dhe B gënjejnë."
  Tani, cili po gënjen këtu?
  Për t'iu përgjigjur kësaj pyetjeje, me kodin 1 shënojmë "E VERTETE" dhe me kodin 0 "FALSE" në Z / (2):
  use ZZ/(2)[a,b,c];
  I1 := ideal(a, b-1);
  I2 := ideal(a-1, b);
  A := intersect(I1, I2);
  I3 := ideal(b, c-1);
  I4 := ideal(b-1, c);
  B := intersect(I3, I4);
  I5 := ideal(a, b, c-1);
  I6 := ideal(b-1, a, c);
  I7 := ideal(b, a-1, c);
  I8 := ideal(b-1, a-1, c);
  C := IntersectList([I5, I6, I7, I8]);
  ReducedGBasis(A + B + C);
  [b +1, a, c]
  Zgjidhje unike është se A dhe C janë duke gënjyer dhe B është duke thënë të vërtetën.

  Ngjyrosja e Hartave Gjeografike

  A mundet që vendet në një hartë gjeografike të ngjyrosen me tre ngjyra të ndryshme në mënyrë që dy vende të njëpasnjëshëm në hartë, të kenë të njëjtë ngjyrë?

  use P ::= ZZ/(3)[x[1..6]];
  define F(X) return X*(X-1)*(X+1); enddefine;
  VerticesEq := [ F(x[i]) | i in 1..6 ];
  edges := [[1,2],[1,3], [2,3],[2,4],[2,5], [3,4],[3,6],
       [4,5],[4,6], [5,6]];
  EdgesEq := [ (F(x[edge[1]])-F(x[edge[2]]))/(x[edge[1]]-x[edge[2]])
           | edge in edges ];
  I := ideal(VerticesEq) + ideal(EdgesEq) + ideal(x[1]-1, x[2]);
  ReducedGBasis(I);
  [x[2], x[1] -1, x[3] +1, x[4] -1, x[6], x[5] +1]
  Interpretimi është se nuk është me të vërtetë një ngjyrosje në këtë rast. Për shembull, në qoftë 0 do të thotë blu, 1 do të thotë e kuqe, dhe -1 do të thotë të gjelbër, kemi që [vendi 1 = e kuqe, vendi 2 = blu, vendi 3 = e gjelbër; vendi 4 = kuqe; vendi 5 = e gjelbër; vendi 6 = blu ]


  Formula e Heronit

  A është e mundur të shprehet suprina e një trekëndëshi si një funksion i gjatësisë së brinjëve të tij?

  use QQ[x[1..2],y,a,b,c,s];
  A := [x[1], 0];
  B := [x[2], 0];
  C := [ 0,  y];
  Hp := ideal(a^2 - (x[2]^2+y^2), b^2 - (x[1]^2+y^2),
        c  - (x[2]-x[1]),  2*s - c*y);
  E := elim(x[1]..y, Hp);
  f := monic(gens(E)[1]);
  f;
  a^4 -2*a^2*b^2 +b^4 -2*a^2*c^2 -2*b^2*c^2 +c^4 +16*s^2
  factor(f - 16*s^2);
  record[
   RemainingFactor := 1,
   factors := [a +b -c, a -b +c, a +b +c, a -b -c],
   multiplicities := [1, 1, 1, 1]
  ]
  Interpretimi është
  s^2 = -(1/16)(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(a-b-c).
  Kjo do të thotë se katrori i suprinës së një trekëndëshi me brinjë, a,b,c është p(p-a)(p-b)(p-c) ku p = 1/2(a+b+c) është gjysëperimetri. Pra, përgjigjia është PO.

  Written by Evisa Alizoti
  Please send comments or suggestions to cocoa(at)dima.unige.it
  Last Update: 20 November 2018